Podmienky ochrany osobných údajov

Spoločnosť FABU s.r.o., IČO 50798561, (ďalej len „prevádzkovateľ“) pre zabezpečenie komunikácie so svojimi klientmi  využíva svoje webové sídlo. Prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľ poskytuje základné informácie o svojej činnosti.

Poskytované služby na  stránke prevádzkovateľa vyžadujú spracúvanie osobných údajov. Nižšie vás  informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré  získavame prostredníctvom  komunikačného kanála webovej stránky prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva informácie len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“).

 1. Kto je zodpovedný na spracúvanie vašich osobných údajov na tomto webovom sídle?

FABU s.r.o.
Družstevná 2500/12
921 01 Piešťany

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Martin Fabuľa
info@pohodanaterse.sk   

 1. Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Využívame funkcionalitu našej webovej stránky na zbieranie osobných údajov v kontexte aktivít prevádzkovateľa v rámci kontaktovania sa so zákazníkmi a aktívny zber ich osobných údajov v rámci obchodného vzťahu.

 1. Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Prostredníctvom kontaktov uvedených na našom webovom sídle (email, telefón) v odkaze https://pohodanaterase.sk zbierame: meno a priezvisko, adresa doručenia, e-mail, a telefónne číslo, prípadne priamo pri objednávke cez e-shop / zbierame: meno a priezvisko, ulica a číslo domu, mesto, PSČ, štát (adresa doručenia). 

 1. Využitie služby cookies.

Táto webová lokalita vyžíva služby Google Universal analytics a Google Search Console. Prostredníctvom týchto služieb nezískavame Vaše osobné údaje, túto službu využívame na analyzovanie návštevnosti na tejto stránke.

6. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

13, ods.1 písm. b) Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zmluvný vzťah (kupujúci a predávajúci).

 1. Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Osobné údaje Vás ako dotknutej osoby uchovávame na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu a ďalej ich archivujeme v súlade s príslušnými zákonmi. 

 1. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať poverení zamestnanci prevádzkovatelia.

Vaše telefónne číslo poskytujeme kuriérskej spoločnosti (FABU s.r.o.), za účelom bezproblémového doručenia vami zakúpeného tovaru. S touto spoločnosťou máme uzatvorenú zmluvu a ktorá spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky na úseku ochrany osobných údajov.

 1. Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii.

 1. Zahŕňa spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie?

Spracúvanie vašich osobných údajov úradom nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

 1. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať:

 • vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,
 • opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak:
  • už ich prevádzkovateľ nepotrebuje,
  • ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov uvedený v čl.18 nariadenia.
 1. Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?

Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.

 1. Ako je zabezpečená bezpečnosť našej stránky?

Chránime vaše údaje pri prenose medzi vašim prehliadačom a našou stránkou používaním SSL certifikátu. 

 1. Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Za určitých zákonných podmienok môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (ako napríklad orgánom činným v trestnom konaní), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom k špecifickým a zákonne určeným účelom. 

 1. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Úradu

Kontaktná adresa dozorného orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
+421 2 3231 3220

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo, predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa. 

 1. Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese info@pohodanaterase.sk. Následne Vám spätne zašleme žiadosť o prístup k predmetu REC 4.2. Vyplnením a zaslaním tejto žiadosti späť na našu mailovú adresu a následnej identifikácie, Vás, ako dotknutej osoby, na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

V prípade Vašej žiadosti o opravu alebo výmaz, o tomto informujeme prípadného príjemcu vašich osobných údajoch.